roen

Hotararile autoritiatii deliberative


H.C.L. 2023

 

HCL 1 - 2023 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe sectiunea de dezvoltarea si functionare pe anul 2022

HCL 2 - 2023 - privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi executate de catre persoanele apte de munca, beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr. 416/ 2001, pe anul 2023

HCL 3 - 2023 - Privind Bugetul Local Consolidat pe anul 2023

HCL 4 - 2023 - Privind Bugetul Local pe anul 2023 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SI SECTIUNEA DE DEZVOLARE

HCL 5 - 2023 - privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2023-2024 la nivelul comunei Bistret , judetul Dolj

HCL 6 - 2023 - privind aprobarea cheltuielilor cu decontarea navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2022

HCL 7 - 2023 - privind initierea, organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in satul Bistretul Nou, comuna Bistret, județul Dolj”, investitie aprobata pentru finantare de catre MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI prin Programul National „Anghel Saligny”

HCL 8 - 2023 - privind aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova

HCL 9 - 2023 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Bistreţ

HCL 10 - 2023 - privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta , de asistenta si de reprezentare pentru apararea intereselor Consiliului Local Bistret/ Primarul Comunei Bistret in justitie in dosarul 224/63/2023

HCL 11 - 2023 - privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare proiect pentru proiectul ,, Modernizare ,extindere ,dorare scoala gimnazila corp C1 ,amenajare teren de sport si refacere imprejmuire, comuna Bistret,judetul Dolj,, cod SMIS 124073

-  HCL 12 - 2023 - privind aprobarea sumei datorata in valoare de 200830 lei ceea ce reprezita cheltuieli neeligibile conform extrasului de cont nr 9756/20.01.2023 , aferent proiectului co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, POCU- SMIS 101947

HCL 13 - 2023 - privind aprobarea investitiei „DOTAREA CU MOBILIER A UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALĂ BISTRET”

HCL 14 - 2023 - privind initierea, organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ,,Investitii privind extinderea infrastructurii de agrement cu specific pescaresc in Comuna Bistret, judetul Dolj”, investitie finantata de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM

HCL 15 - 2023 - privind initierea, organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica avand ca obiect ,,Actualizarea Planului Urbanistic General/PUG în Comuna Bistreț, judetul Dolj”, investitie finantata de catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin PNRR COMPNENTA 10 Fondul Local - I.4 –Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice

HCL 16 - 2023 - privind initierea, organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica avand ca obiect ,,SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ”, investitie finantata de catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin PNRR COMPNENTA 10 Fondul Local - I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 

HCL 17 - 2023 - privind aprobare indicatori la trimestru IV 2022

HCL 18 - 2023 - privind aprobare suma pentru achizitionare unui server pentru sediul Primarie

HCL 19 - 2023 - privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in functie de gradele de dependenta si a cuantumului contributiei de intretinere pentru persoane varstnice asistate in cadrul Centrului Social Plosca pentru anul 2023

HCL 20 - 2023 - privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie ,, din aparatul propriu al Primarului comunei Bistret , judetul Dolj ,precum si stabilirea nivelului indemnizatiei de sedinta a alesilor locali

HCL 21 - 2023 - privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ”, aprobat pentru finanțare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Apel nr PNNR/2022/C3/S/I.1.A.  

HCL 22 - 2023 - privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare pentru proiectul ,, „ Construire si dotare Scoala cu clasele I-IV, amenajare teren de sport si împrejmuire în satul Bistreþul Nou, com. Bistret, jud. Dolj, cod SMIS 124230

HCL 23 - 2023 - privind aprobarea Planului anual de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta al Comunei Bistret pentru anul 2023

HCL 24 - 2023 - privind aprobarea imputernicirii Primarului Comunei Bistret pentru semnare documente aferente inmatricularii utilajului ,, Barca cositoare,, model : ,, C485,, seria 50153-100/0155

HCL 25 - 2023 - Privind executarea lucrarilor si amplasarea pe domeniul public ( sat Plosca, comuna Bistret , judetul Dolj ) a 2 stalpi , in vederea alimentarii cu energie electrica a firmei S.C. X- TENO –MK SRL

HCL 26 - 2023 - Privind aprobare intocmire studiu de coexistenta intre retele energie electrica ale D.E.O.S.A si drumuri comunale din UAT Bistret , sat Bistretul Nou in cadrul proiectului ,, Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in satul Bistretu Nou , Comuna Bistret

HCL 27 - 2023 - Privind aprobarea participarii Comunei Bistret, Județul DOLJ la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”GAL Valea Dunarii Sudolt”

HCL 28 - 2023 - privind modificarea si completarea HCL nr. 145 din 19. 12.2022 pentru obiectivul de investiții „REABILITATE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN SATUL BISTREȚUL NOU, COMUNA BISTREȚ, JUDEȚ DOLJ” -etapa I

HCL 29 - 2023 - privind aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova

HCL 30 - 2023 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „DOTAREA CU MOBILIER A UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALĂ BISTRET

HCL 31 - 2023 - privind aprobarea serviciilor de consultanta pentru depunere cererii de finantare GAL Valea Dunarii SUD OLT Masura M9/6B - ,,Dezvolatea satelor,,

HCL 32 - 2023 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Bistret , pentru perioada februarie- aprilie 2023

HCL 47 - 2023 - privind aprobarea redistribuirii pachetelor cu ajutoare alimentare aferentei transei a VI-a aferente PROGRAMULUI OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE 2014-2020 DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN DESTINAT CELOR MAI DEFAVORIZATE PERSOANE , pe categorii sociale

HCL 48 - 2023 - privind aprobare modificare regulament de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bistret

HCL 49 - 2023 - privind revocarea Hotărârii Consiliulu Local Bistret nr 20/2023 privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie ,, din aparatul propriu al Primarului comunei Bistret , judetul Dolj ,precum si stabilirea nivelului indemnizatiei de sedinta a alesilor locali

HCL 50 - 2023 - privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie ,, din aparatul propriu al Primarului comunei Bistret , judetul Dolj ,precum si stabilirea nivelului indemnizatiei de sedinta a alesilor locali

HCL 51 - 2023 - privind aprobare sumele necesare suplimentarii valorii aferente cheltuielilor cu dotarile prevazute in cadrul proiectului ,,Construire şi dotare Şcoală cu clasele I-IV,amenajare teren de sport şi împrejmuire în satul Bistreţul Nou, com. Bistreţ, jud. Dolj,,

HCL 52 - 2023 - privind tarifele pentru gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale în județul Dolj

HCL 53 - 2023 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Bistreţ Consiliul Local al comunei Bistreţ, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa de ordinara , azi, 30.01.2023

HCL 54 - 2023 - privind aprobare indicatori la trimestru I 2023

HCL 55 - 2023 - privind aprobarea cheltuielilor cu decontarea navetei cadrelor didactice pe lunile ianuarie , februarie, martie 2023

HCL 56 - 2023 - privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici, a contributiei financiare proprii si a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Bistreţ, judetul Dolj”

HCL 90 - 2023 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Bistret , pentru perioada august - octombire 2023

HCL 91 - 2023 - privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei ISU pentru obiectivul de investitii “Extindere infrastructura de apa si apa uzata in comuna Bistret, judetul Dolj”

HCL 92 - 2023 - privind aprobarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr .5735/26.07.2023 , aferent investitiei ,, Extindere infrastructura de apa si apa uzata in comuna Bistret, judetul Dolj ,, lucrari executate in cadrul Contractului nr. 128 din 22.07.2019

HCL 93 - 2023 - privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Bistreţ şi darea în concesionare, către SC Compania de Apă Oltenia SA

HCL 94 - 2023 - privind aprobarea cheltuielor necesare pentru studiul pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica , elaborat de catre I.N.H.G.A ,in vederea obtinerii autorizatiei de la Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova, pentru obiectivul de investitii “Extindere infrastructura de apa si apa uzata in comuna Bistret, judetul Dolj”

HCL 95 - 2023 - Privind aprobarea aderarii Comunei Bistret la teritoriul eligibil reprezentat de Asociatia Grup Local Pescăresc ”Dunărea Dolj”

HCL 95` - 2023 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Bistreţ

HCL 96 - 2023 - privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici actualizați dupa semnarea contractului de executie lucrari și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITATE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN SATUL BISTREȚUL NOU, COMUNA BISTREȚ, JUDEȚ DOLJ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL 97 - 2023 - privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local al U.A.T. COMUNA BISTREȚ, JUDET DOLJ actualizata dupa semnarea contractului de executie lucrari pentru investitia „REABILITATE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN SATUL BISTREȚUL NOU, COMUNA BISTREȚ, JUDEȚ DOLJ”, proiect finantat prin Programului National de Investitii “Anghel Saligny”

HCL 98 - 2023 - privind intocmirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale aflate in inventarul comunei Bistret, judetul Dolj

HCL 99 - 2023 - Privind aprobarea scoaterii din functiune a fantanilor stradale nefunctionale din Comuna Bistret , sat Bistretu Nou

HCL 100 - 2023 - privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a imobilului apartinand domeniul public al Comunei Bistret cu CF nr. 37888

HCL 101 - 2023 - privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Şcolii Gimnaziale Bistret

HCL 103 - 2023 - aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 03.02.2024 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 583/05.10.2018 in suma de 2.095.634,00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.095.634,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ” in com. Bistret, jud. Dolj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720AN00021741700293 din data de 03.08.2018 cu modifiarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale

HCL 104 - 2023 - aprobarea actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 34729/09.12.2022 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de parteneriat si unitățile administrativ-teritoriale din județele Dolj, Olt și Mehedinți, în vederea implementării proiectului ”Traseu Eurovelo 6 Mehedinți – Dolj – Olt” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, Componenta 11 — Turism și cultură, Investiția I.4. ”Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice”

HCL 113 - 2023 - privind aprobarea Raportului de reevaluare a patrimoniului Comunei Bistret la data de 28.09.2023

HCL 113_1 - 2023 - privind aprobarea Raportului de reevaluare a patrimoniului Comunei Bistret la data de 28.09.2023

HCL 114 - 2023 - privind aprobare indexare impozite si taxe locale pe anul 2022

HCL 115 - 2023 - aproba valoarea de investiţie a proiectului intitulat „ACHIZITIONARE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE GOSPODARIRE COMUNALA AL COMUNEI BISTRET, JUDETUL DOLJ”

HCL 116 - 2023 - privind aprobare servicii de elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu - ISU aferenta proiectului ,, Extindere insfrastructura de apa si apa uzata in comuna Bistret , judetul Dolj,,

HCL 133 - 2023 - privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2024

ANEXA - HCL 133 - 2023 - privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2024

 

 

 

 


 

H.C.L. 2022

 

HCL 1 - 2022 - aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe sectiunea de dezvoltarea si functionare pe anul 2022

HCL 2 - 2022 - aprobarea Planului de lucrari ce vor fi executate de catre persoanele apte de munca, beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr. 416/ 2001, pe anul 2022

HCL 4 - 2022 - aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 la nivelul comunei Bistret, judetul Dolj

HCL 5 - 2022 - aprobarea cheltuielilor cu decontarea navetei cadrelor didactice pe luna decembrie 2021

HCL 6 - 2022 - stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie ,, din aparatul propriu al Primarului comunei Bistret , judetul Dolj ,precum si stabilirea nivelului indemnizatiei de sedinta a alesilor locali si salariile de baza a functionarilor publici admisi in urma concursului de recrutare 

HCL 7 - 2022 - privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al Comunei Bistret, judetul Dolj si completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al al Comunei Bistret 

HCL 8 - 2022 - aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferent

HCL 9 - 2022 - privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”

HCL 10-2022 - privind initierea, organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Achiziție barcă cositoare pentru întreținerea luciurilor de apă pe raza comunei Bistret”, investitie finantata de MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE prin Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, Masura 1 - Revigorarea turismului si mediului natural local prin investitii care sa redea specificul traditional al zonei pescaresti (din cadrul implementarii strategiei de dezvoltare locala a ASOCIATIEI GRUP LOCAL PESCARESC „DUNAREA DOLJ”)

HCL 11 - 2022 - privind aprobarea cheltuielilor cu decontarea navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2022

HCL 12 - 2022 - privind aprobare actelor aditionale numarul 5 si numarul 6 la contractul de lucrari nr. 9210 din data de 03.10.2019 de Servicii de proiectare , asistenta tehnica si executie lucrari in cadrul proiectului ,, Modernizare , extindere , dotare scoala gimnaziala corp c1 , amenajare teren de sport si refacere imprejmuire , comuna Bistret , judetul Dolj,,

HCL 13 - 2022 - privind aprobare actelor aditionale numarul 3 si numarul 4 la contractul de lucrari nr. 6070 din data de 12.10.2020 de Servicii de proiectare , asistenta tehnica si executie lucrari in cadrul proiectului ,, Construire si dotare scoala cu clasele 1-4 , amenjare teren sport si imprejmuire , Bistretu Nou , Judetul Dolj ,,

HCL 14 - 2022 - privind aprobarea indicatorii cu privire la executia bugetului local pe trim al IV- lea al anului 2021

HCL 15 - 2022 - privind aprobarea actelor aditionale numarul 1 si numarul 2 la contractul de servicii nr. 8251 din data de 14.08.2019 privind realizarea auditului financiar aferent proiectului ,, Modernizare , extindere , dotare scoala gimnaziala Corp C1 , amenajare teren de sport si refacere imprejmuire , comunei Bistret , judetul Dolj

HCL 16 - 2022 - privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Comuna Bistret și S.C SALUBRITATE CRAIOVA

HCL 17 - 2022 - privind aprobarea act aditional numarul 3 la contractul de finantare nr. C0720AN00021741700293 / 03.08.2018 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului national pentru dezvoltare rurala

HCL 18 - 2022 - Privind Bugetul Local Consolidat pe anul 2022

HCL 19 - 2022 - Privind Bugetul Local pe anul 2022 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SI SECTIUNEA DE DEZVOLARE

HCL 20 - 2022 - privind aprobarea demararii proiectului „Înființare stații de reîncărcare vehicule electrice în Comuna Bistreț” conform PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL - I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice

HCL 21 - 2022 - privind aderarea comunei Bistret la Asociația Comunelor din România

HCL 23 - 2022 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Bistreţ

HCL 24 - 2022 - privind aprobarea demararii proiectului „Achiziționarea unui microbuz nepoluant în scop comunitar în Comuna Bistreț” conform PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL - I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)

 - HCL 25 - 2022 - privind aprobarea demararii proiectului „Actualizarea in format GIS a Planului Urbanistic General/PUG al Comunei Bistreț” conform PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL - I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism

 - HCL 26 - 2022 - privind aprobarea redestribuirii suprafetei de pasune si aprobare act aditional pentru modificarii sau rezilerea contractelor de inchiriere pentru pasunile disponibile din islazul comunal aflate în proprietatea privată a comunei Bistreț, judeţul Dolj si completarea Regulamentului cu privire la modul de organizare a păşunatului în comuna Bistreț, judeţul Dolj

 - HCL 27 - 2022 - privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Comuna Bistret și S.C SALUBRITATE CRAIOVA SRL în vederea gestionării câinilor fără stăpăn

HCL 28 - 2022 - privind initierea, organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in satul Bistretul Nou, comuna Bistret, județul Dolj”, investitie propusa spre finantare MINISTERULUI DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI prin Programul National „Anghel Saligny”

HCL 29 - 2022 - Privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022

HCL 30 - 2022 - Privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022

HCL 43 - 2022 - privind aprobarea realizarii AS BUILT – Investitia ,,Modernizare drum comunal DC 2 A, in comuna Bistret ,judetul Dolj,,

HCL 44 - 2022 - privind aprobarea cheltuielilor cu decontarea navetei cadrelor didactice pe luna martie 2022

HCL 45 - 2022 - privind aprobarea incheierii contractului de consultanta post implementare pentru proiectul „Soluții de combatere a marginalizării prin măsuri inovative sociale”Contract POCU/20/4/2/101947

HCL 46 - 2022 - privind aprobare act aditional numarul 2 la contractul de finantare nr. . 4516 /02.07.2019 aferent proiectului ,,MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE SCOALA GIMNAZIALA CORP C1, AMENAJARE TEREN DE SPORT SI REFACERE IMPREJMUIRE, COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ”, cu finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020- ADR privnd prelungirea perioadei de implementare a proiectului si devizul privind modificare buget in urma intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr.15/20211

HCL 47 - 2022 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului “SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ” conform PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL - I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

HCL 52 - 2022 - privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bistret și Serviciilor subordonate Consiliului Local al comunei Bistret , judetul Dolj

HCL 54 - 2022 - privind aprobarea redistribuirii 71 pachete pentru transa a IV-a de ajutoare alimentare, aferente PROGRAMULUI OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE 2014-2020 DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN DESTINAT CELOR MAI DEFAVORIZATE PERSOANE , pe categorii sociale

HCL 55 - 2022 - privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” și aprobarea tarifelor aferente

HCL 56 - 2022 - pentru aprobarea actualizării strategiei de tarifare pentru perioada 2019 – 2024 în conformitate cu prevederile art. 35, alin. (3), din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, completată și modificată prin O.U.G. 144/2021 și mandatarea reprezentantului UAT BISTRET să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia aprobarea actualizării strategiei de tarifare

HCL 57 - 2022 - pentru aprobarea ”Procedurii privind răspunderea contravențională a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă și de canalizare”. și mandatarea reprezentantului UAT BISTRET să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia aprobarea procedurii.

HCL 58 - 2022 - privind aprobarea intocmirii Statutului UAT Bistret si achizitia aplicatiei Monitorul Oficial Local

HCL 59 - 2022 - privind aprobarea alocarii sumei necesare cheltuielilor aferente pentru inlocuirea usilor de acces la Centrul Social Plosca Comuna Bistret , judetul Dolj

HCL 60 - 2022 - privind aprobarea act aditional nr 5 la contractul de lucrari aferent proiectului ,, Extindere infrastructura apa si apa uzata in Comuna Bistret, Judetul Dolj,,

HCL 61 - 2022 - privind aprobarea alocarii sumei necesare achizitiei ,, Pubele colectare selectiva,, in cadrul proiectului ,, Modernizare , extindere , dotare scoala gimnaziala corp C1 , amenajare teren de sport si refacere imprejmuire , comuna Bistret , judetul Dolj,,

HCL 62 - 2022 - privind aprobarea procesului verbal de receptie a imobilului ,, Construire gradinita 3 Grupe – Comuna Bistret, Judetul Dolj ,, si trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al Comunei Bistret, judetul Dolj

HCL 69 - 2022 - Privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022

HCL 70 - 2022 - privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta , de asistenta si de reprezentare pentru apararea intereselor Consiliului Local Bistret/ Primarul Comunei Bistret in justitie

HCL 71 - 2022 - privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Bistret, județul Dolj

HCL 72 - 2022 - privind aprobarea reparatiilor balustrada si scara la sediul Primarie Bistret , str. Calea Dunarii ,nr 192, Dolj ,in vederea efectuarii receptiei finale

HCL 73 - 2022 - privind aprobarea investitiei ,, Investitii privind extinderea infrastructurii de agrement cu specific pescaresc in Comuna Bistret, judetul Dolj”

HCL 74 - 2022 - privind aprobarea modificarii cuantumul alocatiei zilnice de hrana la Căminul pentru persoane varstnice Centrul Social Plosca stabilit prin Hotararii de Consiliul Local nr.73/2015

HCL 75 - 2022 - privind aprobarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 5751/ 20.06.2022 si modificarea valorii de inventar pentru investiatia ,,MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE SCOALA GIMNAZIALA CORP C1, AMENAJARE TEREN DE SPORT SI REFACERE IMPREJMUIRE, COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ”, cu finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020- ADR , în baza contractului de finanțare nr. 4516 /02.07.2019

HCL 76 - 2022 - Privind darea în administrare Scolii Gimnaziale Bistret, unitate cu personalitate juridică , a imobilului –SCOALA GIMNAZIALA CORP C1, AMENAJARE TEREN DE SPORT SI REFACERE IMPREJMUIRE, COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ situat în Comuna Bistret , Sat Bistret , Str. Calea Dunarii , nr. 196, Judetul Dolj , in urma finalizarii investitiei ,,MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE SCOALA GIMNAZIALA CORP C1, AMENAJARE TEREN DE SPORT SI REFACERE IMPREJMUIRE, COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ”, cu finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020- ADR , în baza contractului de finanțare nr. 4516 /02.07.2019

HCL 77 - 2022 - privind aprobare act aditional nr. 4 la contractul de lucrari nr. 4594 din data de 17.08.2020 ,, Modernizare drum comunal in Comuna Bistret,judetul Dolj,,

HCL 78 - 2022 - privind aprobarea prelungirii pana la data de 03.02.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 583/05.10.2018 in suma de 2.095.634,00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.095.634,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ” in com. Bistret, jud. Dolj

HCL 79 - 2022 - privind aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Investitii privind extinderea infrastructurii de agrement cu specific pescaresc in Comuna Bistret, judetul Dolj”

HCL 80 - 2022 - Privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022

HCL 81 - 2022 - privind aprobarea elaborarii documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru obiectivul ,,Modernizare ,extindere, dotare Scoala Gimnaziala Corp C1 ,amenajare teren sport si refacere imprejmuire ,Comuna Bistret , judetul Dolj,,

HCL 82 - 2022 - privind aprobarea sumei de bani pentru conectatea unui numar de 25 calculatoare amplasate in laboratorul de informatica al Scolii Gimnaziala Corp C1 Bistret ( punerea in functiune a retelei informatice)

HCL 83 - 2022 - privind aprobarea cheltuielilor cu decontarea navetei cadrelor didactice pe lunile aprilie , mai ,iunie, 2022

HCL 91 - 2022 - privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Şcolii Gimnaziale Bistret

HCL 92 - 2022 - privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE PENTRU SERVICII PUBLICE IN SAT PLOSCA, COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ” conform PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice

HCL 93 - 2022 - privind aprobarea unui acord parteneriat educational ,, Sanatosi , Voiosi , Voinici ,, intre UAT COMUNA BISTRET si SCOALA GIMNAZIALA BISTRET

HCL 94 - 2022 - Privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022

HCL 95 - 2022 - privind aprobarea investitiei ,,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ”

HCL 96 - 2022 - privind aprobare Planul Urbanistic General al comunei Bistret, județul Dolj parte scrisă și desenată, precum și „Regulamentul local de Urbanism” aferent acestuia

HCL 97 - 2022 - privind aprobare lucrari de reparatii anexa magazie lemne –Primarie

HCL 98 - 2022 - Privind serviciile pentru autorizarea de functionare a unui ascensor de catre CNCIR , aferent finalizarii proiectului ,,MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE SCOALA GIMNAZIALA CORP C1, AMENAJARE TEREN DE SPORT SI REFACERE IMPREJMUIRE, COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ”

HCL 99 - 2022 - Privind aprobarea inlocuirii unei usi la cladirea cu destinatiei ,, Scoala,, conform deficientelor aparute in urma verificarilor de catre comisia de receptie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul “,,CONSTRUIRE SI DOTARE SCOALA CU CLASELE I- IV, AMENAJARE TEREN SPORT SI IMPREJMUIRE IN SATUL BISTRETU NOU , COMUNA BISTRET ,JUDETUL DOLJ”si includerea in inventarul bunurile de natura obiectelor de inventar a unei usi - tamplariei pvc in vederea valorificarii

HCL 100 - 2022 - Privind aprobarea cheltuielilor aferente terenurilor domeniului public pentru aducerea la starea initiala prin luarea masurilor de curatenie a zonei fost CAP BISTRET

HCL 101 - 2022 - privind aprobarea procesului verbal de receptie a imobilului ,, Construire si dotare scoala cu clasele I-IV, amenajare teren sport si imprejmuire si satul Bistretu Nou , comuna Bistret ,judetul Dolj ,,

HCL 102 - 2022 - privind zona de locuire si functiuni complementare a comunei prin mentinerea functiunii in scopul specific local

HCL 103 - 2022 - privind implementarea proiectului ,,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ”

HCL 104 - 2022 - privind elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj

HCL 105 - 2022 - privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”

HCL 106 - 2022 - privind aprobare sustinerii din surse de finantare de la bugetul local pentru reteau date radio si cablare Scoala Gimnaziala Bistret

HCL 107 - 2022 - Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei ,,AMENAJARE LOC DE JOACA SI IMPREJMUIRE TEREN in satul Plosca , Comuna Bistret,Judetul Dolj”

HCL 109 - 2022 - privind aprobarea introducerii in domeniul public al Comunei Bistret a suprafetei de 3900 mp situata in T132

HCL 110 - 2022 - privind Rectificare Buget pe anul 2022

HCL 111 - 2022 - privind aprobarea cheltuielilor cu decontarea navetei cadrelor didactice pe luna septembrie 2022

HCL 113 - 2022 - privind aprobare prelungire perioada de implementare pentru proiectul ,, Construire si dotare Scoala cu clasele I-IV , amenajare teren de sport si imprejmuire in satul Bistretu Nou , comuna Bistret ,judetul Dolj,, Contractul de finantare nr. 50160/03.02.2020 ,cod My SMIS 124230

HCL 114 - 2022 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al comunei Bistreţ

HCL 115 - 2022 - privind aprobarea procesului verbal a materialelor degradate rezultate in urma reparatiilor la anexa magazie lemne –Primarie

HCL 116 - 2022 - Privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022

HCL 117 - 2022 - Privind aprobarea indicatorii cu privire la executia bugetului local pe trim al III lea al anului 2022

HCL 118 - 2022 - privind aprobare act aditional numarul NR.7/29.11.2022 LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI ″ Extindere infrastructură apă și apă uzată în Comuna Bistret ,Județul Dolj.″

HCL 119 - 2022 - privind aprobare solicitare prelungirii pana la data de 03.08.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 583/05.10.2018 in suma de 2.095.634,00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 2.095.634,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA IN COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ” in com. Bistret, jud. Dolj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720AN00021741700293 din data de 03.08.2018 cu modifiarile si completarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale

HCL 120 - 2022 - Privind realizarea documentatiei pentru dezmembrarea unui imobil,proprietatea publica a comunei Bistret ,str. Calea Dunarii nr 274-276, cu numar cadastral 30202

HCL 122 - 2022 - privind aprobare act aditional numarul 3 la contractul de finantare nr. 4516 /02.07.2019 aferent proiectului ,,MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE SCOALA GIMNAZIALA CORP C1, AMENAJARE TEREN DE SPORT SI REFACERE IMPREJMUIRE, COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ”, cu finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020- ADR privind suplimentarea valorii contractului de lucrari la nivelul contractului de finantare, ca urmare a Ordonantei Guvernului nr.15/2021

HCL 123 - 2022 - privind aprobare lucrari de reparatii / intretinere pentru centralele termice din cadrul Primariei Bistret si locatiilor aferente

HCL 124 - 2022 - Privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022

HCL 125 - 2022 - privind eliberarea din functia de viceprimar al Comunei Bistret a domnului Dinu Aurică

HCL 126 - 2022 - privind perioada de implementare proiect ,, Modernizare , extindere , dotare Scoala Gimnaziala Corp C1, amenajare teren de sport si refacere imprejmuire, in comuna Bistret , judetul Dolj,, cod SMIS 124073

HCL 127 - 2022 - privind protocol incheiat intre MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) si COMUNA BISTRET în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

HCL 132 - 2022 - privind aprobarea reactualizare proceduri de organizare si functionare a Centrului Social Plosca , comuna Bistret, sat Plosca, judetul Dolj

HCL 133 - 2022 - Proiect de hotarare privind aprobare act aditional nr 5 la contractul de finantare nr.C0720AN0021741700293 , aferent proiectului cu titlu ,, Extindere Infrastructura de apa si apa uzata in Comuna Bistret , judetul Dolj

HCL 134 - 2022 - privind aprobare aviz tehnic de racordare cu nr 001200070781 , pentru locul de consum PERMANENT GOSPODARIE APA ,amplasat in, Comuna Bistret, satul Bistret, str. Calea Dunarii , nr 55A, judetul Dolj

HCL 135 - 2022 - privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2023

HCL 136 - 2022 - Proiect de hotarare privind aprobare lista de redistribuire alimente transa V , aferente Programului Operational Ajutorare Persoane Defavorizate - POAD

HCL 137 - 2022 - Proiect de hotarare privind aprobare pret de vanzare al compostului obtinut de operatorul platformei de depozitare a gunoiului de grajd , aflat in domeniul public al comunei Bistret , judetul Dolj

HCL 139 - 2022 - Privind realizarea documentatiei pentru dezmembrarea unui imobil,proprietatea publica a comunei Bistret , suprafata de teren totala de 100.000 mp in suprafata de 3000 mp situat in T47 P1, identificat cu numar cadastral 36514, inscris in CF Nr. 36514

HCL 140 - 2022 - privind aprobarea cheltuielilor cu decontarea navetei cadrelor didactice pe lunile octombrie , noiembrie 2022

HCL 141 - 2022 - Privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022

HCL 142 - 2022 - Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionare servicii de consultanta ,in vederea obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu

HCL 143 - 2022 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si actualizarea indicatorilor tehnico-economici, in vederea realizarii obiectivului de investitii "REABILITATE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN SATUL BISTREȚUL NOU, COMUNA BISTREȚ, JUDEȚ DOLJ "

-HCL 144 - 2022 - privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local al U.A.T. COMUNA BISTRET, JUDET DOLJ a investitiei "REABILITATE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN SATUL BISTREȚUL NOU, COMUNA BISTREȚ, JUDEȚ DOLJ " – etapa I, proiect finantat prin Programului National de Investitii “Anghel Saligny”

HCL 145 - 2022 - privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITATE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN SATUL BISTREȚUL NOU, COMUNA BISTREȚ, JUDEȚ DOLJ” -etapa I, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL 146 - 2022 - Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere pentru derularea procedurilor de achiziție publică a containerelor pentru dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar în vederea implementării proiectelor aferente Investiției I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Subinvestiției I I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, intre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) si Comuna Bistret

HCL 146` - 2022 - privind Rectificare Buget pe anul 2022

HCL 147 - 2022 - Privind incetarea contractului de concesiune nr 6730/ 10.10.2011, concedent fiind Comuna Bistret si concesionar SC CORBUX COM SRL

HCL 148 - 2022 - privind actualizarea devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții ,, Extindere infrastructura de apa si apa uzata in Comuna Bistret, judetul Dolj, Contract nr.128/22.07.2019,,

  

 

 

 

©2024 Primăria Bistret