PRIMARIA COMUNEI BISTRET

Judetul Dolj

PROIECTE INVESTITIONALE

    Principii, Obiective si Prioritati ale dezvoltariiI durabile in comuna Bistret
    Generale: Principalele obiective ale dezoltarii comunei Bistret constau in:
 • Eleborarea proiectelor pentru investitii in infrastructura;
 • Dezvoltarea climatului economic;
 • Cresterea standardului de viata ;
 • Conservarea traditiilor locale si asigurarea accesului la un sistem educational performant;
 • Incurajarea cetatenilor la procesul decizional;
 • Educarea ecologica prin realizarea colectarii selective a deseurilor un prim pas la nivelul institutiilor locale;
 • Reducerea cantiatilor de deseuri menajere prin compostarea deseurilor organice biodegradabile;
    Inceputul
    Autoritatile locale, construiesc, opereaza si mentin infrastructura economica, sociala si de mediu, supravegheaza procesele de planificare, stabilesc politicele si regulamentarile pentru mediu la nivel local si iau parte la implementarea acestora.
    Reprezentand nivelul de guvernare locala cel mai apropiat de oameni, lele joaca un rol important in relatiile cu publicul, in educarea si mobilizareaacestora in scopul promovarii dezvolatrii durabile.
    Autoritatile locale sunt structurile recomandate pentru coordonarea acestui proces, fiind cunoscut faptul ca ele sunt cele mai apropiate de probleme, de oameni si chiar de solutii.
    Este esentiala promovarea unui parteneriat intre cei implicati in dezvoltarea localitatii(diferitele segmente ale sectorului privat, autoritatilor locale, organizatiilor neguvernamentale), este necesara integrarea variatelor sectoare ale dezvoltarii unei localitati intr-o strategie de strategie unitara. Este important sa fie inteleasa natura integratoare a dezvoltarii, atfel incat fiecare sector sa fie considerat ca parte a unui plan de dezvolatre globala a localitati.
    Este necesara existenta unui schimb permanent de informatii coerente, corecte, concrete si relevante intre acesti parteneri in procesul de dezvoltare durabila a comunei.
    Pentru a asigura o baza pentru procesul de dezvoltare durabila a comunei este necesara crearea unui mediu favorabil uman si economic.
    Obiectivul fundamental al Strategiei de dezvolatre duarabila al comunei Bistret este transformarea acestuia intr-un ecosistem rural.
     La formularea obiectivelor principale, trebuie sa ne gandim la urmatoarele intrebari:
 • Care sunt sectoarele si directiile cu potential competitiv ca prioritati ale dezvoltarii durabile a comunei?
 • Cum se poate preveni poluarea mediului?
 • Ce se poate face pentru mentinerea si imbunatatirea starii de sanatate a populatiei?
 • Care sunt punctele de scapare pentru asigurarea cresterii nivelului de trai a populatiei?
    Analiza SWOT a comunei Bistret
    Identificarea si definirea obiectivelor si directiilor  Strategiei de dezvoltare a comunei Bistret a pornit de la analiza situatiei existente-evaluarea oportunitatilor si amenintarilor cheie ca factori externi si a puctelor tari si slabe ca factori interni.

    Prioritatile trebuie stabilite in urma dezbaterilor publice.

    Pentru prioritati, echipele de lucru vor stabili proiectele prin care aceste prioritati se vor realiza. Totoadata se vor mentiona sansele de finantare .
    Conform datelor cuprinse in chestionarele adunate echipele de lucru au format urmatoarele obiective:
 • Obiective specifice ale comunei Bistret:
 • Crearea de parteneriate public-privat;
 • Alimentarea cu apa a comunei;
 • Reparatii curente la scoala din comuna;
 • Medernizarea bibliotecii comunale;
 • Infiintarea Biroului de Consultanta pentru cetateni;
 • Modernizarea Caminului Cultural;
 • Introducerea gazelor naturale in comuna;
 • Infiintarea unei pensiuni rurale;
 • Amenajarea unui Centru de zi pentru batrani;
 • Participarea personalului administratiei la programe de perfectionare;
 • Dotarea administratiei cu echipamente noi si cu tehnica de ultima generatie;
 • Infiintarea unui club al tinerilor;
 • Infiintarea unui club sportiv;
 • Atragerea de investitii straine , pentru cresterea potentialului economic al localitatii;
 • Amenajarea unei baze sportive;
 • Refacerea drumurilor comunale
 • Modernizarea iluminatului public;
 • Realizarea unei retele de canalizare;
 • Formarea de grupuri de initiativa care sa incurajeze dezvoltarea stradala sau sectoriala a comunei;
 • Dotarea unei sali de calculatoare si introducerea internetului;
    Puncte tari ale comunei Bistret.
 • are cadre didactice bine instruite si pregatiete; cu simt comunitar dezvoltat;
 • au persoane bine instruite si pregatite in cadrul autoritatilor publice locale;
 • exista decoperiri arheologice ce pot fi valorificate;
 • nu exista conflicte interetnice;
 • posibilitati de pescuit si obiective turistic natural –lacul Calugareni;
 • terenuri agricole de buna calitate;
 • gospodari harnici si ambitiosi;
 • exista institutii scolare; biblioteca;
 • exista dispendar medical;
 • existenta catorva initiative private (asociatii agricole si firme comerciale);
 • post de politie in comuna;
 • existenta unei piete comunale;
 • nivel ridicat al asocieri agricole;
    Puncte slabe.
 • potentialul turistic al zonei nu este folosit;
 • piata slaba;
 • putere de cumparare slaba a populatiei;
 • nu exista retele de apa potabila si canalizare si de gaze naturale;
 • nu exista statii de iepurare a apei;
 • nu exista un centru de informare;
 • infrastructura slab dezvoltata;
 • conditiile locale nu atrag forta de munca calificata;
 • satele comunei sunt la nivele diferite de devoltare;
 • nivelul cultural si civic mai redus al comunitatii rome;
 • nevelul redus al simtului civic si al responsabilitatii;
    Oportunitati
 • Posibilitatea castigarii unor poriecte de finantare interna si externa;
 • Relatii foarte bune cu primariile din Sudul Olteniei (A.P.S.O.);
 • Multiple programe de finantare pentru dezvoltare rurala;
 • Folosirea facilitatilor legislative ;
    Amenintari - Riscuri
 • Bugetul mic al institutiilor;
 • Birocratia existenta;
 • Imbatrinirea accentuata a populatiei in special in Brindusa;
 • Lipsa vointei politice pentru ifaptuirea reformelor economice, admistrative si sociale;
 • Neancrederea unei parti a populatiei in programele de finantare;

Fisiere: